Tường cây giả

Cụm ngắn đại hồng hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm lá 2 màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 0 VNĐ

Cụm lá vàng bạc

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm dài đại hồng hoa

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Cụm thài lài các màu

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Cụm dài thằn lằn

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm lá vân trắng

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm dài trầu bà

Có sẵn hàng
Giá bán: 42.000 VNĐ

Cụm lá trầu bà

Có sẵn hàng
Giá bán: 11.000 VNĐ

Cụm lá chân chim

Có sẵn hàng
Giá bán: 17.000 VNĐ

Cụm dài lá lan bé

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ

Cụm thường xuân

Có sẵn hàng
Giá bán: 27.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà