Sen đá

RUBY BỤI

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

SEN THÁI CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

BÔNG HỒNG XANH CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 50.000 VNĐ

PHẬT BÀ CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ

NGỌC BÍCH CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 35.000 VNĐ

LOLA CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

BÔNG HỒNG ĐEN CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 40.000 VNĐ

LOLA

Có sẵn hàng
Giá bán: 15.000 VNĐ

XANH CÁNH DÀY

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

SEN ĐÁ GIVA

Có sẵn hàng
Giá bán: 20.000 VNĐ

HỒNG MẬP

Có sẵn hàng
Giá bán: 8.000 VNĐ

SOCOLA CỠ TRUNG

Có sẵn hàng
Giá bán: 30.000 VNĐ
Hướng dẫn cơ bản Terrarium

Trang trí sinh nhật tại nhà